„Na nebi září mnoho hvězd. Některé září jasně a spolu s ostatními hvězdami tvoří nádherná souhvězdí, některé jsou skryté. I Ty jsi v našich očích hvězda a pokud chceš, můžeme Tobě a Tvému souhvězdí pomoci zazářit. Třeba i přes zataženou oblohu…

Motto Střediska výchovné péče Jihlava

Tak co, jdeš do toho s námi? Chceš v sobě rozzářit svoji šťastnou vnitřní hvězdu? Pokud ano, tak vzhůru do toho - STAR(T) UP!“

V rámci Střediska výchovné péče STAR(T) UP! nabízíme všestrannou psychologickou a speciálně-pedagogickou péči pro děti či dospívající od 3 do 18 let (popř. pro studenty do 26 let), kteří se v určité fázi svého vývoje potýkají s nejrůznějšími potížemi. Nedílnou součástí je také spolupráce s jejich rodinami a v případě zájmu a potřeby také s kýmkoli dalším, kdo by při řešení problému mohl být přínosem (učitelé, sociální pracovníci, ostatní spolupracující odborníci apod.).

Naším hlavním cílem je preventivní činnost přispívající ke zdravému a přiměřenému osobnostnímu vývoji našich klientů, předcházení problematických projevů v jejich chování a hledání a realizace řešení, nebo alespoň zmírňování již vzniklých potíží.

Spolupráce se střediskem je ve většině případů dobrovolná (výjimky tvoří terapeutické programy nařízené soudem), základem je aktivní spolupráce ze strany klienta, nebo alespoň kohokoli z jeho rodinného či případně širšího sociálního prostředí (např. škola). Veškeré služby Střediska výchovné péče STAR(T) UP!) jsou bezplatné.

Nejčastěji pracujeme s následujícími tématy:

Potíže v osobním životě

Může jít o potíže, které klient aktuálně prožívá nebo prožil v minulosti (náročné životní situace, krize či traumata), jež mohou mít vliv na jeho další vývoj nebo chování.
Stejně tak se však může jednat o dlouhodobější problémy nebo osobnostní dispozice, které dítěti a jeho nejbližšímu okolí znesnadňují život (např. poruchy pozornosti, hyperaktivita, disharmonický osobnostní vývoj u dospívajících, emoční problémy, impulzivita, agresivita, popř. jiné (např. zvláštnosti v prožívání).

Potíže v rodině

Může se jednat o vztahové potíže, konflikty, nedorozumění, nerespektování rodičů, nedostatečně rozvinutý vztah mezi rodiči (zákonnými zástupci) a dětmi a další podobná témata.

Potíže ve škole

Častým impulzem pro kontaktování SVP je školní neúspěšnost dítěte (špatný prospěch, neschopnost zapojit se úspěšně do vzdělávacího procesu) a problematické chování ve škole (vyrušování, nerespektování pedagogů, přestupky proti školnímu řádu, selhávání při samostatné práci, popř. nedostatečná domácí příprava na vyučování). Do této oblasti problémů patří také vztahové potíže se spolužáky (nedostatečná schopnost navazování vrstevnických vztahů, nevhodné chování k ostatním dětem…).

Potíže ve společnosti

V této oblasti se setkáváme s problematickými projevy chování v rámci širší společnosti, např. lhaní a podvádění, agresivní chování vůči ostatním lidem, případně zvířatům, šikana, přestupky a trestná činnost, experimentace s návykovými látkami, toulky atd.